หากมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการดาวน์โหลด หรือติดตั้งโปรแกรม สามารถส่งจดหมายมาได้ที่ mawtoload @ gmail.com