หากมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการดาวน์โหลด หรือติดตั้งโปรแกรม สามารถส่งจดหมายมาได้ที่ mawtoload @ gmail.com

หมายเหตุ: หากมีปัญหาเรื่องการดาวน์โหลด ขอให้อ่านวิธีดาวน์โหลดก่อน และหากมีปัญหาจริงๆทั้งในเรื่องดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรดเขียนรายละเอียดมาพร้อมกับอีเมลที่ส่งมา